HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

เงื่อนไขการรับซื้อคืน

                                                                      นโยบายการเปลี่ยน-คืนสินค้า

                                 ประเภท

         มูลค่าสินค้า

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมการคืน

เครื่องประดับเพชรที่มีใบเซอร์ GIA และใบรับประกันทางร้าน

น้อยกว่า 200,000 บาท

         25%

    30%

ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป

        20%

    25%

หมายเหตุ:
1.ค่าธรรมเนียมนี้สำหรับเครื่องประดับเพชรที่ซื้อจากร้านไอยราเจมส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

2.เครื่องประดับพลอย, เครื่องประดับ Platinum, สร้อยอิตาลี, กังหัน, มุก, และนักษัตริย์ไม่รับเปลี่ยน/คืน

3.สินค้าจากไอยราเจมส์จะต้องอยู่ในสภาพดี เพชรจะต้องอยู่ครบตามจำนวนและไม่ถูกสลับเปลี่ยนเพชร ซึ่งการสลับเปลี่ยนเพชร ทางร้านสามารถตรวจสอบผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้

4.หากเพชรเม็ดกลางเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากสถาบัน GIA หรือ HRD จะต้องนำใบรับประกันจากสถาบันมาด้วย กรณีที่ใบรับประกันจากสถาบันสูญหาย ทางร้านจะคิดค่าออกใบรับประกันใบใหม่ตามแต่สถาบันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยทางร้านจะแจ้งให้ท่านทราบค่าบริการออกใบรับรองใบใหม่

5.เครื่องเพชรที่ต้องการคืน จะต้องมีใบรับประกันจากทางร้านเป็นสำคัญ การรับประกันสิ้นสุดหากใบรับประกันสูญหาย กรณีที่ใบรับประกันสูญหาย ท่านสามารถขอใหม่ได้ โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งให้ทางร้านแล้วในวันที่ซื้อ ถ้าท่านไม่สามารถจดจำได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบรับประกันให้ใหม่ เนื่องจากเหตุผลเพื่อป้องกันเครื่องเพชรที่มาจากการโจรกรรม

6.ถ้าท่านซื้อเครื่องเพชรจากทางร้านด้วยการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางร้านขอหักค่าธรรมเนียม 3% จากการชำระด้วยบัตรเครดิต ก่อนจะนำยอดเงินจริงที่ท่านซื้อมาคำนวณหักค่าสึกหรอตามเงื่อนไขที่ทางร้านกำหนด

7.การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงิน หลังจากทางร้านเปิดบิลและรับสินค้าคืนแล้ว 15 วัน


เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 20%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป

ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 15%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%