HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 20%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป

ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 15%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%